minskaT maTsvinn

Minskat matsvinn

Matsvinn innebär ett enormt resursslöseri. Vi tar vårt ansvar som livsmedelsproducent på största allvar och arbetar systematiskt med att minska matsvinnet. Vi försöker både minska matsvinnet i våra egna fabriker och påverka andra led i värdekedjan, från jord till bord.

Mäta och följa upp

För att kunna följa upp våra mål mäter vi både mängden totalt matavfall och mängden matsvinn som uppkommer i våra tre produktionsanläggningar. Det är viktigt att skilja på oundvikligt matavfall, det vill säga matavfall i form av skal, stockrester och stjälkar som uppstår när vi bearbetar råvaror, och onödigt matavfall (matsvinn) som skulle kunna användas till mat. Ibland är gränsdragningen för vad som tillhör vilken kategori svår att göra i praktiken, men genom ett systematiskt arbetssätt säkerställer vi att matsvinnet mäts på ett konsekvent sätt.

Ta tillvara så mycket som möjligt

Vår ambition är att i möjligaste mån förebygga att matavfall överhuvudtaget uppkommer. Matavfall som trots allt uppstår ska i första hand användas till säker och näringsriktig mat, i andra hand användas som djurfoder och i tredje hand rötas till biogas. Som sista alternativ ska matavfallet skickas till förbränning.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Matsvinnet i våra egna fabriker ska minska med 50 % (basår 2021).

SAMS

Samarbete för minskat matsvinn – SAMS – är ett forum som ytterligare driver oss framåt inom området. SAMS är en frivillig överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan, myndigheter och departement samarbetar för att identifiera var matavfall och matsvinn uppstår och var orsaken finns. Genom datainsamling, kunskapsutbyte och branschöverskridande projekt hittar vi lösningar och ser till att de sprids till fler. Allt med syftet att nå det globala hållbarhetsmålet att till 2030 halvera matsvinnet.

Matsvinn innebär ett enormt resursslöseri. Vi tar vårt ansvar som livsmedelsproducent på största allvar och arbetar systematiskt med att minska matsvinnet. Vi försöker både minska matsvinnet i våra egna fabriker och påverka andra led i värdekedjan, från jord till bord.

Mäta och följa upp

För att kunna följa upp våra mål mäter vi både mängden totalt matavfall och mängden matsvinn som uppkommer i våra tre produktionsanläggningar. Det är viktigt att skilja på oundvikligt matavfall, det vill säga matavfall i form av skal, stockrester och stjälkar som uppstår när vi bearbetar råvaror, och onödigt matavfall (matsvinn) som skulle kunna användas till mat. Ibland är gränsdragningen för vad som tillhör vilken kategori svår att göra i praktiken, men genom ett systematiskt arbetssätt säkerställer vi att matsvinnet mäts på ett konsekvent sätt.

Ta tillvara så mycket som möjligt

Ta tillvara så mycket som möjligt Vår ambition är att i möjligaste mån förebygga att matavfall överhuvudtaget uppkommer. Matavfall som trots allt uppstår ska i första hand användas till säker och näringsriktig mat, i andra hand användas som djurfoder och i tredje hand rötas till biogas. Som sista alternativ ska matavfallet skickas till förbränning.

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Matsvinnet i våra egna fabriker ska minska med 50 % (basår 2021).

ETT AV VÅRA MÅL TILL 2030:

Matsvinnet i våra egna fabriker ska minska med 50 % (basår 2021).

SAMS

Samarbete för minskat matsvinn – SAMS – är ett forum som ytterligare driver oss framåt inom området. SAMS är en frivillig överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan, myndigheter och departement samarbetar för att identifiera var matavfall och matsvinn uppstår och var orsaken finns. Genom datainsamling, kunskapsutbyte och branschöverskridande projekt hittar vi lösningar och ser till att de sprids till fler. Allt med syftet att nå det globala hållbarhetsmålet att till 2030 halvera