Ilmoittajansuojatoiminta

BAMA Nordic ilmoittajansuojatoiminnan tehtävänä on ilmoittaa epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista

BAMA Nordic toiminnassa, ja se koostuu:

1. Web-pohjainen järjestelmä

2. PwC:n vastaanottotoiminto, joka tarjoaa myös verkkopohjaisen järjestelmän ja tapausten hallinnan

sekä

3. Erityisesti valitut vastaanottajat BAMA Nordicissa, jotka jatkavat PwC:n alkuperäisen käsittelyn

jälkeen lisätoimenpiteitä varten.

Ilmoittajansuojelulaki (laki 2021:890) on olemassa siksi, että laaja joukko ihmisiä voi ilmoittaa väärinkäytöksistä organisaatiossa, jossa he toimivat, mutta myös varmistaakseen, että heitä suojataan kostotoimilta. Suojeltuun henkilöpiiriin kuuluvat työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden lisäksi harjoittelijat, konsultit ja BAMA Nordic määräysvallassa olevia töitä tekevät henkilöt. Ilmoittaja on henkilö, joka työhön liittyvässä yhteydessä on saanut tietoonsa tai saanut tietoa väärinkäytöksestä ja raportoi siitä. Työhön liittyvällä yhteyksellä tarkoitetaan henkilön nykyistä tai aikaisempaa työtä BAMA Nordicissa. Ilmoittajien tulee pystyä hälyttämään väärinkäytöksistä sekä sisäisessä ilmoituskanavassa (BAMA Nordic ilmoittajansuoja toiminta) että erityisesti nimetyille viranomaisille (ulkoiset ilmoituskanavat – katso alla). BAMA Nordic ilmoittajansuojatoiminto ei korvaa mahdollisuutta ilmoittaa väärinkäytöksistä välittömälle esimiehelle, hänen esimiehelleen tai HR:lle, vaan se on tarkoitettu vain täydentämään näitä, jos et jostain syystä halua raportoida tavallisten ilmoituskanavien kautta.

Mistä tilanteista voidaan raportoida

Ilmoittajansuoja toiminnolle tehtävässä ilmoituksessa tulee viitata tietoihin työhön liittyvästä väärinkäytöksestä liiketoiminnassa. On oltava sellaisia väärinkäytöksiä, että niiden julkistaminen, korjaaminen tai lopettaminen on yleisen edun mukaista. Esimerkkejä ovat epäilyt petoksesta, lahjonnasta tai muusta talousrikollisuudesta, työympäristölainsäädännön noudattamatta jättäminen, epäilty ympäristörikos tai vakava järjestelmällinen häirintä. Yritykset salata väärinkäytökset voivat myös itsessään olla väärinkäytöksiä. Tietoa, joka koskee vain ilmoittavan henkilön omaa työtä tai työskentelyä, ei kuitenkaan yleensä tulisi ilmoittaa ilmoittajansuojatoimintoon. Ilmoittajansuojelulain mukaan BAMA Nordicilla ei ole oikeutta estää tai yrittää estää ilmoitusten tekemistä tai ilmoittamisen vuoksi ryhtyä kostotoimiin ilmoittajaa kohtaan, BAMA Nordicissa, joka avustaa ilmoittajaa raportoinnissa, jokin BAMA Nordicista, joka on yhteydessä ilmoittajaan tai oikeushenkilöön, jonka raportoija omistaa, työskentelee tai on muutoin yhteydessä. Suojan soveltuminen edellyttää, että ilmoittavalla osapuolella on ilmoitushetkellä perusteltu syy uskoa, että tieto väärinkäytöksestä oli totta. Jos ilmiantaja joutuu edelleen kostotoimien kohteeksi, hänellä on oikeus korvaukseen. Jos henkilö ilmoittaa tahallaan vääristä tai harhaanjohtavista tiedoista, häntä ei suojata Ilmoittajansuojelulain nojalla. Jos ilmoituksen tekijä on ollut osallisena ilmoitettuihin väärinkäytöksiin, hän ei ole suojattu kurinpidollisilta tai oikeustoimilta ilmoittamalla asiasta. Ilmoittaessaan BAMA Nordic ilmoittajansuojatoimintoon ilmoittaja voi halutessaan pysyä nimettömänä.

Miten raportoida

Ilmoittajansuojatoimintoon voi ilmoittaa erillisen linkin kautta ilmoittajansuojatoimintoon, jossa ilmoittaja valitsee ilmoituskanavan: Kirjallisesti verkkokyselylomakkeella, suullisesti puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kun ilmoitus on valmis, ilmoittava henkilö saa erityisen kirjautumiskoodin, jonka avulla voidaan seurata tapausta ja saada palautetta tapauksesta.

Miten ilmoitus käsitellään?

PwC:n vastaanottotoiminto suorittaa saapuvien tapausten alustavan arvioinnin. PwC:n alustavan arvioinnin jälkeen BAMA Nordic vastaanottajat saavat tapaukseen ja arvion digitaalisessa ilmoittajansuoja-järjestelmässä. Jos vastaanotetaan tapaus, jonka PwC:n vastaanottotoiminto katsoo sisältävän tietoa, joka sisältää yhden BAMA Nordic vastaanottajahenkilöistä, tätä henkilöä tai henkilöitä ei oteta mukaan käsittelyyn. BAMA Nordic on nimittänyt BAMA Nordicissa erityishenkilöitä käsittelemään saapuvia tapauksia. BAMA Nordic vastaanottajat ovat henkilöitä, joiden on arvioitu pystyvän toimimaan riippumattomasti ja itsenäisesti saapuvien tapausten käsittelyssä. Ilmoitettua tapausta käsittelevä henkilö ei saa luvatta paljastaa tietoja, jotka voisivat paljastaa ilmoituksen tekijän tai muun tapaukseen osallistuvan henkilön (sekä luonnollisen että oikeushenkilön) henkilöllisyyden. Ilmoittaja saa digitaalisen ilmoittajansuoja-järjestelmän kautta vahvistuksen tapauksen vastaanottamisesta ja toimenpiteistä tapauksen seurannassa.

Miten raportointi voidaan tehdä toimivaltaisille viranomaisille ulkoisten raportointikanavien kautta

BAMA Nordic ilmoittajasuojatoiminto on sisäinen raportointikanava. Ulkoinen ilmoituskanava
puolestaan on viranomaisen perustama kanava viranomaisen vastuualueeseen kuuluvien rikkomusten
raportoinnin käsittelyyn, joka voi sisältää minkä tahansa julkisen tai yksityisen toimijan
väärinkäytöksiä.
Ulkoista raportointikanavaa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos raportoija ei usko, että sisäiseen
raportointikanavaan (tässä tapauksessa BAMA Nordicin) raportoimiseen liittyy objektiivista ja
tosiasioihin perustuvaa hallinta. Tämä pätee sillä ehdolla, että se koskee toimivaltaisen viranomaisen
alaan kuuluvia asioita.
Hallituksen nimeämät viranomaiset löytyvät seuraavalta sivulta.

REKISTERÖINTI ON TÄSTÄ