Visselblåsarfunktionen

BAMA Nordic:s visselblåsarfunktion är till för att rapportera misstänkta oegentligheter inom BAMA Nordic:s verksamhet och består av:

  1. Ett webbaserat systemen
  2. PwC:s mottagningsfunktion som också tillhandahåller det webbaserade systemet och ärendehantering samt
  3. Särskilt utsedda mottagarpersoner inom BAMA Nordic som tar vid efter PwC:s initiala hantering för vidare åtgärder.

Visselblåsarlagen (lag 2021:890) finns för att en bred krets av personer ska kunna rapportera om missförhållanden inom den organisation som de är verksamma inom, men också för att säkerställa att dessa skyddas mot repressalier. Utöver anställda, arbetstagare och inhyrd personal ingår bland andra praktikanter, konsulter och personer som utför arbete under BAMA Nordic:s kontroll i den skyddade personkretsen.

En rapporterande person är en person som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av, eller inhämtat information, om missförhållanden och rapporterar om dessa. Med ett arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete hos BAMA Nordic.

Rapporterande personer ska kunna larma om missförhållanden både i en intern rapporteringskanal (BAMA Nordic:s visselblåsarfunktion) och till särskilt utsedda myndigheter (externa rapporteringskanaler – se nedan).

BAMA Nordic:s visselblåsarfunktionen ersätter inte möjligheten att rapportera om missförhållanden till närmaste chef, dennes chef eller HR utan är enbart tänkt att fungera som ett komplement till dessa om du av någon anledning inte vill rapportera via de ordinarie rapporteringsvägarna.

Vilka situationer kan anmälas

En anmälan till visselblåsarfunktionen ska avse information om missförhållanden i verksamheten som skett i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det ska vara missförhållanden av sådan art att det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, rättas till eller avbryts. Exempel är misstankar om bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomiska brott, åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen, misstänkt miljöbrott eller allvarliga former av systematiska trakasserier. Försök att dölja missförhållanden kan i sig också utgöra ett missförhållande. Däremot ska normalt sett inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande rapporteras till visselblåsarfunktionen.

BAMA Nordic har enligt visselblåsarlagen inte rätt att hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person, någon hos BAMA Nordic som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, någon hos BAMA Nordic som har koppling till den rapporterande personen eller en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. För att skyddet ska gälla ska den som rapporterar vid tidpunkten för rapporteringen ha en rimlig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier finns det rätt till skadestånd.

Om en person avsiktligt rapporterar felaktig eller vilseledande information har denne personen inte skydd enligt Visselblåsarlagen. Om den som anmäler har varit inblandad i de oegentligheter som anmälts är han eller hon inte genom anmälan i frågan skyddad från disciplinära eller rättsliga åtgärder.

Vid rapportering till BAMA Nordic:s visselblåsarfunktion kan en rapporterande person välja att vara anonym.

Hur man går tillväga för att rapportera

Rapportering till visselblåsarfunktionen kan göras via en separat länk till visselblåsarfunktionen där den rapporterande personen väljer rapporteringskanal: Skriftligt via ett webbaserat frågeformulär, muntligt via ett telefonsamtal eller i ett fysiskt möte. När anmälan är klar får den rapporterande personen en särskild inloggningskod som ska användas för att följa ärendet och få återkoppling på ärendet.

Hur hanteras en anmälan

PwC:s mottagningsfunktion genomför en initial bedömning av inkomna ärenden. Efter PwC:s initiala bedömning får BAMA Nordic:s mottagarpersoner tillgång till ärendet och bedömningen i det digitala visselblåsarsystemet. Om ett ärende inkommer som PwC:s mottagningsfunktion bedömer innehåller information som omfattar någon av BAMA Nordic:s mottagarpersoner kommer denna eller dessa personer inte inkluderas i hanteringen.

BAMA Nordic har utsett särskilda personer internt inom BAMA Nordic för att hantera inkomna ärenden. BAMA Nordic:s mottagarpersoner utgörs av personer som bedömts kunna agera oberoende och självständigt i hanteringen av inkomna ärenden.

Den som hanterar ett inrapporterat ärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild (både fysisk och juridisk person) som förekommer i ärendet.

Den rapporterande personen kommer, via det digitala visselblåsarsystemet, få en bekräftelse på att ett ärende mottagits samt om de åtgärder som vidtagits vid uppföljningen av ärendet.

Hur rapportering kan göras till behöriga myndigheter via externa rapporteringskanalerna

BAMA Nordic:s visselblåsarfunktion är en intern rapporteringskanal. En extern rapporteringskanal däremot är en kanal som är upprättad hos en myndighet för hantering av rapportering om överträdelser som ligger inom myndighetens ansvarsområde och som kan omfatta missförhållanden hos vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst.

En extern rapporteringskanal kan till exempel användas om en rapporterande person inte tror att rapportering till den interna rapporteringskanalen (i detta fall BAMA Nordic:s) skulle innebära en objektiv och saklig hantering. Det gäller under förutsättning att det handlar om frågor som faller inom ramen för den behöriga myndighetens område.

De myndigheter som utsetts av regeringen framgår på följande sida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/myndigheter-ska-inratta-visselblasarfunktioner/

Anmälan görs här