Personuppgiftspolicy

Den 25:e maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer höga krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig möjligheter att påverka vår hantering. I denna personuppgiftspolicy, som senast uppdaterades den 28 februari 2022, kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar och regler som behandlingar, exempelvis lagring, insamling, registrering, bearbetning och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Bama Nordic AB (nedan benämnt ”Bama Nordic”) hanterar olika personuppgifter beroende på vilka av våra tjänster du använder. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-post, adress och telefonnummer.

Vilken är Bama Nordic:s roll?

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på i vilka tjänster vi behandlar personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vi ska kunna besvara frågor och förslag som du skickar till oss. För denna behandling använder vi den rättsliga grunden samtycke.
  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, t.ex. vid försäljning och leverans av profilprodukter. För denna behandling använder vi den rättsliga grunden avtal.
  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Vi har, efter en så kallad intresseavvägning, bedömt att vårt intresse av att få behandla dina personuppgifter i dessa fall väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar främst in personuppgifter i samband med att du kontaktar oss med frågor, förslag, beställningar eller liknande. Vi samlar också in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information från din webbläsare för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt samt för riktad marknadsföring. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår särskilda cookiepolicy. Vi kommer naturligtvis att beskydda de insamlade uppgifterna efter gällande regler och gallra dessa enligt våra rutiner.

Så länge sparas uppgifterna

Huvudregeln är att vi sparar personuppgifterna bara så länge som vi behöver dem för att svara på frågor och hänvändelser från dig och leverera beställningar. Vi gallrar personuppgifter kontinuerligt. Personuppgifter som är hänförliga till en ekonomisk transaktion mellan oss (t.ex. om du köper produkter av oss) kan vi behöva spara längre, på grund av bokföringslagens regler. Då är den rättsliga grunden för behandlingen att vi har en rättslig förpliktelse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vi lämnar enbart ut uppgifter om det krävs för att utföra den behandling av personuppgifter som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig som kund. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra.

LEVERANTÖRER SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR VÅR RÄKNING

Vi anlitar personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören eller säkerställer att de uppfyller internationella säkerhetsstandarder. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter för de särskilda ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra biträden får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Överföring till leverantörer i tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”. Om du vill läsa mer om överföring till tredje land, finns det bra information på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Dina rättigheter

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du följande rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter:

 

  • Rätten att få information om och tillgång till den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den information vi har om dig är felaktig eller ofullständig.
  • Rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.
  • Rätten att återkalla samtycke. I det fall vår behandling av dina personuppgifter vilar på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta.

Vänligen notera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på hänvändelser enligt ovan. Tänk också på att om vår behandling av dina personuppgifter sker på grundval av att det föreligger en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföringsskyldighet) för oss, så kan vi inte avbryta behandlingen även om du begär detta.

Om du anser att vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler hjälper vi dig så klart gärna och ber dig då att anmäla saken till oss så fort som möjligt (kontaktuppgifter hittar du nedan). Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som övervakar behandlingen av personuppgifter.

Om du har lidit en skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig

Bama Nordic AB (org.nr. 559187-3228) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas på bama.se. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till.

Kontaktperson: Stefan Grahn Kontakt: stefan.grahn@bama.se
Telefon: +46 42 24 96 31 Adress: c/o BAMA NORDIC AB, Box 5052, 250 05 Helsingborg
Mer information om skyddet för dina personuppgifter kan du hitta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se.