VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

science based targets

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra CO2e-utsläpp. I SBTi:s beräkningsmodell tar man hänsyn till alla steg i kedjan och det speglar hur vi tänker inom BAMA.

Målen ska vara i linje med vad vetenskapen menar är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning ”well-below” 2 grader. Det innebär att vi senast år 2031 ska ha minskat vårt koldioxidekvivalentavtryck med 30 %. Som ett första steg under 2021 ansluts vår verksamhet som arbetar med färdigskuren sallad till initiativet. Ambitionen är att alla våra verksamheter ska vara anslutna senast 2023.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att i ännu högre grad tänka på utsläppsfaktorer vid produktutveckling och att optimera våra transporter.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE pågår ett arbete med att klimatberäkna våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.

VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative).

SCIENCE BASED TARGETS

Under 2021 anslöt sig BAMA Fresh Cuts AB, vår svenska verksamhet för färdigskuren sallad, till det globala klimatsamarbetet Science Based Targets initiative (SBTi). Under 2023 anslöt sig även BAMA Foods AB. Ambitionen är att även BAMA Fresh Cuts Oy ska ha godkända mål senast 2024. SBTi gör det möjligt för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Kortfattat handlar det om att genomföra och följa upp konkreta insatser för att minska sin klimatpåverkan. Senast år 2031 ska BAMA Fresh Cuts AB ha minskat klimatpåverkan med 30 procent jämfört med 2019. För BAMA Foods AB gäller att klimatpåverkan ska ha minskat med 50% till 2031 jämfört med basåret 2021.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI),

Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

FÖRDELNING AV UTSLÄPP 2022 (BAMA FRESH CUTS AB)

Scope 1: 4 tCO2e

Scope 2: 122 tCO2e

Scope 3: 25197 tCO2e

För BAMA Fresh Cuts är det i scope 3 de största utsläppen finns, framför allt från inköp av råvaror och tjänster samt inkommande transporter. Där behöver vi fokusera våra insatser – varje procent gör stor skillnad.

ÅRLIG SAMMANFATTNING 2022: +1%*

Scope 1:
-15%* (4 tCO2e)

+77 %**

Direkta utsläpp från vår verksamhet som vi själva har kontroll över och därmed stor möjlighet att påverka, till exempel egna transporter och vissa tjänsteresor. Jämfört med scope 3 är dock denna del mycket liten och små förändringar i utsläpp ger stora procentuella skillnader.

Minskningen jämfört med basår kan förklaras med färre tjänsteresor.

Scope 2:
+0,7%* (122 tCO2e)

-21 %**

Indirekta utsläpp från användning av elektricitet och fjärrvärme.

Här har vi mindre möjlighet att påverka, men kan ta aktiva beslut för att påverka indirekt.
En ökad fjärrvärmeanvändning gör att vi ökar något jämfört med vårt basår 2019.
Under 2022 har vi bland annat installerat solceller på taket på vår produktionsanläggning i Helsingborg, vilket bidrar till en minskad elanvändning jämfört med 2021.

Scope 3:
+1%* (19 932 tCO2e)

 +7 %**

Övriga indirekta utsläpp från t.ex. avfall, bränsle, energi, transport och inköp. I scope 3 ligger den absolut största delen av våra utsläpp.

I Scope 3, och därmed också totalt, har vi ökat våra utsläpp med en procent jämfört med basår. Inköp och transport av råvaror följt av inköp av förpackningsmaterial och transport av färdigvaror ut till kund står för de största utsläppen. Glädjande nog har utsläpp från inköp av råvaror minskat, trots att vi köpt in en större mängd jämfört med både basår och 2021.

Transport av råvaror ökade på grund av en mer utmanande råvaruförsörjning. Även transport av färdigvaror ut till kund ökade jämfört med basår, främst på grund av en högre försäljning till den finska marknaden. Vi ser minskande utsläpp från flera av Scope 3-kategorierna, främst från avfallshantering och tjänsteresor.

 

*Förändring mot basår 2019
** Förändring mot 2021

Klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE har vi klimatberäknat våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.